Expert Legal Services with Personalised Support ꟾ Madeleyn Inc.

Egskeiding sake kan jare neem om tot ‘n gevolgtrekking te kom en dit laat sekere kwessies onopgelos tot so ‘n tyd. Reël 43 aansoeke kan gebruik word om ‘n relatiewe vinnige tussentydse oplossing vir belangrike kwessies soos onderhoud en toegang tot die minderjarige kinders te vind.

As jy in ‘n bestrede egskeiding aksie betrokke is kan jy jare wag voordat jy jou Finale Egskeidingsbevel gaan kry. Dit beteken dat jou regskostes hemelshoog kan wees en dat jou eggenoot dalk nie tot jou lewenskostes of die lewenskostes van jou kinders bydra nie. Daar kan ook probleme met betrekkeing tot die bewaring van, of toegang tot, die minderjarige kinders wees wat uiteindelik opgelos sal word teen die finaliseering van die egskeiding. Tussentydse reëlings moet gemaak word ten opsigte van die bogenoemde kwessies. Hierdie tussentydse reëlings is veral nuttig waar een ouer verhoed dat die ander toegang tot die minderjarige kinders wat uit die verhouding gebore is mag hê. Gelukkig is daar ‘n manier om hierdie probleme te hanteer terwyl jy nog met die egskeidings aksie besig is.

‘n Reël 43 aansoek kan gebruik word om vir ‘n bydra tot die regskostes van die egskeidings aksie te eis, vir onderhoud pendent lite (hangende litigasie), vir ‘n tussentydse bewaring van ‘n minderjarige kind en vir tussentydse toegang tot ‘n minderjarige kind.[1] Om hierdie te doen moet jy ‘n beëdigde verklaring opstel waarin jy die gronde waarop jy die aansoek bring uiteensit. ‘n Kennisgewing moet by die beëdigde verklaring aangeheg word. Hierdie dokumente sal gewoonlik deur jou prokureurs opgestel word nadat hulle met jou gekonsulteer het. Onthou dat ‘n beëdigde verklaring moet voor ‘n kommissaris van ede geteken word. Maak seker om deeglik deur hierdie dokument deur te lees om seker te maak dat dit volledig en akkuraat is voordat jy dit teken.[2]

‘n Reël 43 aansoek moet deur die balju beteken word en die respondent moet ‘n beëdigde antwoord binne 10 hof dae van ontvangs van die beëdigde verklaring gee. As die respondent nie antwoord nie dan sal hy onder belet om dit te doen geplaas word. As die respondent wel sy beëdigde antwoord gelewer het moet die Griffier so gou as moontlik die saak voor die Hoogeregshof bring vir summiere aanhoring op 10 dae kennisgewing aan die partye.[3]

Die hof mag dan ‘n bevel maak wat dit as billik ag, of dit kan die aansoek van die hand wys as die hof van die verklarings kan sien dat die eise nie behoorlike gronde het nie of vir enige ander rede wat dit as billik ag. Die hof het ook die mag om hul besluite te verander deur dieselfde prosedures waar daar ‘n wesenlike verandering in die omstandighede van een van die partye was of in die omstandighede van ‘n minderjarige kind is of waar die bydra tot regskostes onvoldoende is.[4]

As jy in ‘n bestrede edskeiding betrokke is en sukkel met een van die bogenoemde probleme dan moet jy dit oorweeg om jou regsverteenvoordiger oor die Reël 43 aansoek te vra as hul jou nog nie oor hierdie remedie ingelig het nie. Dit is ‘n effektiewe remedie om verligting te kry in wat ‘n lang en uitgetreke proses kan wees en verminder die kanse dat een party benadeel is waar hulle nie die finansies het om die regskostes van die egskeiding te betaal nie.

Verwysings

  • Reël 43 van die “Uniform Rules of Court: Rules Regulating the Conduct of the Proceedings of the Several Provincial and Local Divisions of the High Court of South Africa”

[1] Rule 43(1)(a) – (c) of the Uniform Rules of Court: Rules Regulating the Conduct of the Proceedings of the Several Provincial and Local Divisions of the High Court of South Africa

[2] Rule 43(2) of the Uniform Rules of Court

[3] Rule 43(3) & (4) of the Uniform Rules of Court

[4] Rule 43(5) & (6) of the Uniform Rules of Court

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X