Expert Legal Services with Personalised Support ꟾ Madeleyn Inc.

Artikel 229 van die Kinderwet bepaal dat die doel van die  aannemingsprosedure is om kinders te beskerm en te versorg deur ‘n veilige, gesonde omgewing met positiewe bystand te verskaf, en om die doelwitte van permanensiebeplanning te bevorder deur kinders te verbind tot ander veilige en versorgende familieverhoudinge wat bedoel is om ‘n leeftyd te hou. 

Wanneer kan ‘n kind aangeneem word?

Kragtens Artikel 229 van die Kinderwet kan enige kind aangeneem word as:

 1. dit in die beste belang van die kind is;
 2. die kind aanneembaar is; en
 3. daar voldoen word aan die vereistes vir aanneming soos vervat in die Kinderwet. 

‘n Maatskaplike werker bepaal of ‘n kind aanneembaar is deur te kyk of die kind voldoen aan die vereistes soos gestel in Artikel 230(3) van die Wet.

‘n Kind is aanneembaar as:

 1. die kind ‘n weeskind is wat geen voog het wat gewillig is om die kind aan te neem nie;
 2. daar nie vasgestel kan word waar die ouer of voog van die kind hom/haar bevind nie;
 3. die kind agtergelaat (ge-abandonneer) is;
 4. die kind se ouer of voog die kind mishandel het of opsetlik verwaarloos het, of toegelaat het dat die kind mishandel of opsetlik verwaarloos word;
 5. die kind ‘n alternatiewe permanente verplasing nodig het. 

Wie mag ‘n kind aanneem?

Artikel 231 van die Kinderwet bepaal dat ‘n kind aangeneem kan word deur:

 1. ‘n eggenoot en eggenote gesamentlik;
 2. vennote in ‘n permanente huishoudelike lewensvennootskap (saamwoonverhouding) gesamentlik;
 3. persone wat ‘n gemeenskaplike woning deel en ‘n permanente familie-eenheid vorm, gesamentlik;
 4. ‘n weduwee, wewenaar, geskeide of ongetroude persoon;
 5. ‘n getroude persoon wie se gade die ouer is van die kind of ‘n persoon wie se permanente saamwoonvennoot die ouer is van die kind;
 6. die biologiese vader van ‘n buite-egtelike kind;
 7. ‘n pleegouer van die kind. 

Hierdie persone moet egter voldoen aan die volgende vereistes soos gestel in Artikel 231(2) wat bepaal dat die aanneemouer:

 1. geskik en gepas moet wees om toevertrou te word met volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die kind;
 2. gewillig en in staat moet wees om die verantwoordelikhede en regte te onderneem, uit te oefen en te behou;
 3. oor die ouderdom van 18 jaar moet wees; en
 4. behoorlik deur ‘n aannemings-maatskaplike werker beoordeel moet word vir voldoening aan paragrawe 1 en 2. 

‘n Persoon mag nie gediskwalifiseer word om ‘n kind aan te neem op grond van die persoon se finansiële vermoë nie. 

Watter effek het ‘n aannemingsbevel?

OP PERSONE VOORHEEN BETROKKE IN DIE KIND SE LEWE:

Behalwe as daar ‘n voor-aannemingsooreenkoms aangegaan is wat deur die Hof bevestig is, sal ‘n aannemingsbevel die volgende termineer of nietig maak:

 1. Alle ouerlike verantwoordelikhede en regte van enige persoon, insluitend ‘n ouer, stiefouer of saamwoonmaat, wat hy/sy gehad het voor die aanneming;
 2. Alle eise om kontak met die kind deur enige familielid of persoon soos hierbo genoem;
 3. Alle regte en verantwoordelikhede wat die kind gehad het ten opsigte van bovermelde persone en enige vorige plasingsbevel betreffende die kind [Artikel 242(1) van die Kinderwet]. 

OP AANNEEMOUERS:

Die aannemingsbevel plaas volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten behoewe van die kind oor op die aanneemouers.

 1. Die kind kry dan ook die aanneemouers se van tensy andersins bepaal is in die Hofbevel.
 2. Die aanneemouers word verbied om enige huwelik of geslagsgemeenskap toe te laat tussen die kind en enige ander persoon wat ook voor aanneming daartoe verbied sou gewees het.
 3. Laastens bepaal die aannemingsbevel dat enige eiendomsregte wat die kind het, nie geraak sal word deur die aanneming nie [Artikel 242(1) van die Kinderwet]. 

‘n Aangenome kind moet beskou word as die “kind” van die aanneemouers en die aanneemouers as die “ouers” van die aangenome kind.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X