Expert Legal Services with Personalised Support ꟾ Madeleyn Inc.

Madelyne_Feb-pic5Die deliktuele aksie vir owerspel teen ’n derde party met wie ’n eggenoot owerspel gepleeg het, vind nie meer aanwending in die Suid-Afrikaanse reg nie. Die 70 jaar oue aksie, wat gegrond is op die actio iniuriarum en handel oor ’n individu se persoonlike eer en gevoelslewe, is op 25 September 2014 deur die Hoogste Hof van Appél se Hoofregter, Regter Brand, geskrap.

Die Hof het onder andere na die aanwending van soortgelyke aksies in lande soos Engeland, Australië, Nieu-Seeland, Duitsland, Kanada en Skotland gekyk en bevind dat Suid-Afrika die engiste land is wat hierdie aksie nog gebruik. Dit het die vraag genoop of ons unieke behoeftes het met betrekking tot die huweliksinstelling. Met verwysing na regspraak en die samelewing se morele waardes, sowel as die agting van die huwelik, het die Hof uiteindelik bevind dat ons behoeftes nie uniek is nie en dat hierdie aksie oudmodies en argaïes is.

Regter Brand het egter nie die geldigheid van die oorblywende deliktuele aksies naamlik abduksie, afrokkeling en herberging of die lex Aquilliese aksie vir owerspel, wat beteken dat daar ’n daadwerklike finansiële verlies moes wees, geskrap nie.

Geskryf deur Ernest Van Staden.

Ernest is die jongste Direkteur by Madeleyn Inc. en die hoof van die litigasie departement by die Durbanville kantore. Hy het sy Baccalaureus Legum in 2006 by die Noordwes-Universiteit te Potchefstroom voltooi en is toegelaat as prokureur in die Hoë Hof van Suid-Afrika in 2009. Hy het ook verskyningsbevoegdheid in die Hoë Hof. Ernest kan gekontak word in verband met enige egskeidigings en/of litigasie aangeleenthede by ernest@madeleyn.co.za of 021 975 2587.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X