Expert Legal Services with Personalised Support ꟾ Madeleyn Inc.

M3In die onlangse beslissing van Taylor & Associates v Bell Real Estates en Renasa Insurance Company was die Appèlhof gemoeid met die vraag of die hof van eerste instansie korrek was deur te bevind dat die diening van ‘n aansoek om voeging, verjaring gestuit het.

Die relevante artikels van die Wet op Verjaring bepaal soos volg:

  • Artikel 15(1) “Behoudens die bepalings van sub-artikel (2), word die loop van verjaring gestuit deur die betekening aan die skuldenaar van ʼn prosesstuk waarin die skuldeiser betaling van die skuld vorder.”
  • Artikel 15(6) – Vir doeleindes van hierdie artikel, sluit “proses” in ‘n petisie, kennisgewing van mosie, bevel nisi, ‘n pleit in rekonvensie, ‘n derdeparty kennisgewing na verwys in enige hofreël, en enige dokument waardeur regstappe begin word.
  • Artikel 15(5) handel oor die situasie wat van toepassing is waar ‘n persoon aansoek doen om as ‘n verweerder in ‘n aksie gevoeg te word en bepaal dat indien enige persoon op eie aansoek as ‘n verweerder gevoeg word, die proses waardeur die skuldeiser betaling eis van die skuld, geag sal word bedien te wees op so ‘n persoon op die datum van voeging.

In die Peter Taylor saak het die eiser aansoek gedoen om nog ‘n verweerder te voeg kragtens Reël 10(3) van die hofreëls. Die hof het verwys na verskeie sake en aangetoon watter teenstrydige sieninge deur ons howe gehuldig word. Die kernagtige punt waarop die hof gesteun het om tot ‘n bevinding te kom of verjaring gestuit word, was die vraag of die prosesstuk wat gedien word, beskou kan word as ‘n stap in die afdwinging van ‘n eis vir betaling van ‘n skuld. Die hof het bevind dat die interpretasie van die Wet te ver gerek sou word deur te bevind dat die aansoek om voeging ‘n prosesstuk daarstel wat gesien kan word as ‘n opeising van die skuld en dat die diening daarvan verjaring stuit. Daar is bevind dat die voeginsaansoek nie gesien kan word as ‘n proses waardeur sommige van die elemente van die saak finaal uitgeskakel kan word nie en verder dat die skuldoorsaak soos vervat in die aansoek om voeging, verskil het van die aanvanklike skuldoorsaak om skade.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X